Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach tej działalności oferujemy w szczególności:

Księgi handlowe (prowadzenie kompleksowej usługi rachunkowej w zakresie pełnej księgowości; weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; księgowanie dokumentów na kontach księgowych Zakładowego Planu Kont; sporządzanie rejestrów VAT; konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem; naliczenie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji i zeznań podatkowych; prowadzenie rozrachunków; uzgadnianie sald; sporządzanie bilansu; sporządzanie informacji dodatkowej do zamknięcia roku obrachunkowego; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich niezbędnych deklaracji sporządzanych w naszym biurze)

Książka przychodów i rozchodów (weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; dokonywanie wpisów w książce przychodów i rozchodów; sporządzanie rejestrów VAT; konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem; naliczenie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji i zeznań podatkowych; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich niezbędnych deklaracji sporządzanych w naszym biurze)

Ryczałt ewidencjonowany (weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; prowadzenie ewidencji podatkowej na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego; sporządzanie rejestrów VAT; naliczanie miesięcznych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od wynagrodzeń, od towarów i usług VAT; składanie deklaracji podatkowych VAT; monitorowanie wszelkich limitów podatkowych; sporządzanie not korygujących; dostarczanie do urzędów wszelkich deklaracji sporządzanych w naszym biurze)

Rejestr sprzedaży i zakupy VAT (rejestry VAT zazwyczaj powiązane są z ewidencją podatku dochodowego za wyjątkiem rolników, którzy dobrowolnie zarejestrowali się do VAT: prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, elektroniczne dostarczenie do urzędu skarbowego deklaracji)

Ewidencja środków trwałych (weryfikacja przekazywanych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe informowanie o zauważonych błędach i brakach; prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; prowadzenie ewidencji wyposażenia; naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej; kwalifikowanie zakupionych środków trwałych do KRŚT i ustalenie stawki amortyzacji; opracowanie protokołów likwidacyjnych środka trwałego; rozliczanie sprzedaży, złomowania itp. środka trwałego)

Płace (zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS; naliczanie wynagrodzeń; sporządzanie oraz elektroniczne przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS; drukowanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych na PIT-4 lub przekazywanie informacji o wielkości zobowiązań do zapłaty Internetem; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń; sporządzenie karty rocznych wynagrodzeń; sporządzenie PIT – 11 lub PIT – 40)

Kadry i  płace (zgłoszenie i wyrejestrowanie w ZUS; prowadzenie akt osobowych pracownika; sporządzanie umów o prace, umów zleceń , umów o dzieło w oparciu o Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i wytyczne pracodawcy; sporządzanie świadectw pracy; naliczanie wynagrodzeń; sporządzanie „pasków z wynagrodzeniem”; sporządzanie oraz elektroniczne przekazywanie miesięcznych deklaracji do ZUS; drukowanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych PIT-4 lub przekazywanie informacji o wielkości zobowiązań do ich zapłaty siecią Internet; sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do PEFRON; prowadzenie ewidencji wynagrodzeń; sporządzanie karty rocznych wynagrodzeń; sporządzanie PIT-11 lub PIT-40; bieżąca obsługa pracowników: sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach; monitorowanie urlopów pracowniczych; informowanie klienta w zakresie spraw związanych z kontrolami PIP; udział w kontrolach)