Niedochowanie warunków formalnych związanych z prowadzeniem ksiąg jest „wadliwym prowadzeniem księgi”. Ten, kto wadliwie prowadzi księgę, podlega karze za wykroczenie skarbowe. Jak wynika z art. 53 § 21 pkt 1 k.k.s. księgi rachunkowe mieszczą się w kodeksowym pojęciu „ksiąg”. W myśl art. 53 § 23 k.k.s. księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Z regulacji tych wynika zatem, że niedochowanie warunków formalnych związanych z prowadzeniem ksiąg jest „wadliwym prowadzeniem księgi”. Zgodnie z przepisami art. 48 § 1…