MalgorzataS

Wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest wykroczeniem skarbowym

Niedochowanie warunków formalnych związanych z prowadzeniem ksiąg jest „wadliwym prowadzeniem księgi”. Ten, kto wadliwie prowadzi księgę, podlega karze za wykroczenie skarbowe. Jak wynika z art. 53 § 21 pkt 1 k.k.s. księgi rachunkowe mieszczą się w kodeksowym pojęciu „ksiąg”. W myśl art. 53 § 23 k.k.s. księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Z regulacji tych wynika zatem, że niedochowanie warunków formalnych związanych z prowadzeniem ksiąg jest „wadliwym prowadzeniem księgi”. Zgodnie z przepisami art. 48 § 1…

Czytaj więcej

20 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców

Pamiętajmy! 20 stycznia mija termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń dotyczących formy opodatkowania w 2016 roku. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą zdecydować się na ryczałt, 19-proc. podatek liniowy lub opodatkowanie według zasad ogólnych. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej wybierają formę opodatkowania z chwilą wpisu do CEIDG. Składają wówczas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów…

Czytaj więcej

Stawki odsetek za zwłokę od 2016 roku

Stawki obniżone Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 proc.), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Stawka obniżona o połowę (obecnie 4 proc.) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem…

Czytaj więcej